An Unbiased View of WAKE UP WITH DETERMINATION & FOCUS


இங்கு அங்கு என்று வீணான வெளி விஷயங்களில் தனது நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார்கள். தன்னை இந்த உலகத்தின் விருந்தினர் என நினைப்பார்கள்.

.ड़ीसरिगार्ड करना, बेइज्जती करना .......मैं आत्मा सर्व को रिगार्ड और सत्कार देने वाली

சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தன்னுடைய அலட்சியத்தின் பொறுப்பின்மையில் அல்லது வீணாக நினைப்பது மற்றும் பேசுவதில் தவறாக உபயோகம் செய்வதினால் சேமிப்பாகியிருக்கும் புண்ணியத்தின் முதலீடு மற்றும் பிராப்தியாகிருக்கும் ஈஸ்வரிய சக்தியை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டுமோ அப்படி செய்ய முடிவதில்லை. இல்லை என்றால் உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் கூட மிகவும் சக்திசாலியானது. உயர்ந்த பிராமணர்களின் எண்ணம், ஆத்மாவின் அதிர்ஷ்டத்தின் ரேகையை கிழிப்பதற்கான சாதனம் ஆகும். உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் ஒரு சுவிட்ச் ஆகும். அதை ஆன் செய்து ஒரு நொடியில் இருளை அகற்ற முடியும்.

৮.পুণ্য আত্মার সংকল্প হলো এমন শ্রেষ্ট শস্ত্র যেটা অনেক পরতন্ত্র আত্মাদেরকে স্বতন্ত্র বানিয়ে দেবে

सर्व को रिगार्ड और सत्कार देने वाली हूँ....मैं देही -अभिमानी

பாபா பல ரூபம் உடையவராக இருப்பதால் நொடியில் நிராகாரரிலிருந்து ஒளி உடையை தரித்துக் கொள்கிறார். அது போல, நீங்களும் இந்த மண் உடையை விட்டு விட்டு ஒளி நிறைந்த பரிஸ்தா உடையை, மின்னும் உடையை அணிந்துக் கொண்டால் எளிதாக சந்திக்கலாம்.

வசீகரமான மகாமந்திரம் மூலமாக அனேகத்தின் வசமாகியிருக்கும் ஆத்மாக்களை மின்மினிப் பூச்சிக்குச் சமமாக பறக்க வைக்க முடியும்.

Getting a cold tends to scale back your self-Handle, and PMS does exactly the same. We get cranky and irritable, but it isn't that we have nastier impulses – It is really that our normal restraints have grown to be weakened."

When you analyze on your own with complete honesty and experience that you've got that contentment, then The daddy much too is articles. A person is just to convey that you'll be information and the opposite is to mention Actually and in truth that you'll be articles - that you're consistently content material. Since you have come below to become designed fill, if there is one thing lacking, both Individually within yourselves or in click here company, then talk to the instruments over it. Ensure that you have produced a phase of ascent for yourselves. You arrive in this article to remove your weaknesses and turn out to be light.  If any small point is obstructing you inside your efforts, then finish it prior to deciding to go away listed here. Achcha.

"Non-voluntary" or "non willing" actions (ouk ekousion) which happen to be poor actions accomplished by preference, or more usually (as in the case of animals and youngsters when desire or spirit triggers an motion) Any time "the source of the moving of the parts which might be instrumental in this sort of steps is in oneself" and just about anything "as many as oneself both to carry out or not".

Right now we celebrate @Rotimi and lift a glass for you on the birthday. #PowerTV pic.twitter.com/8q5SRpGX7o

Audience of “Willpower” are treated to triumphs of self-Handle, like the singer Amanda Palmer (in her 1st vocation being a dwelling statue) as well as the endurance artist David Blaine, along with crash scenes like Oprah Winfrey’s yo-yoing bodyweight and Eliot Spitzer’s hotel area amusement. The disasters expose a limitation in the muscle mass metaphor: particular evolutionarily organized drives appear to withstand even essentially the most bulked-up powers of will.

three. A pure and charitable soul indicates being a soul as a result of whose eyes is continually discovered the image of BapDada and whose face frequently reveals BapDada’s character. His recognition is as powerful as The daddy’s. His words and phrases are usually jewels of data; They can be often a must have.

বরদান : মন-বুদ্ধিকে মনমতের থেকে ফ্রি করে সুক্ষবতনের অনুভব করাতে পারলে ডবল লাইট ভব !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *